Boys fun

Like this:https://img3.gelbooru.com//samples/d4/12/sample_d41212f4576c9d8a2caf1b6485290ae4.jpg Change the characters to Boruto, Kawaki, Mitsuki, Shikadai, Inojin and Denki, make everyone smiling.

0

To Artist: Shiva

Please login for comment.